• youtube
  • facebook

Tứ Kỳ: Nhiều thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

Công an huyện Tứ Kỳ ki.ểm t.ra, p.hát h.iện 12 nam, nữ thanh niên đang ha't tại qua'n Thanh Tùng ở xã Cộng Lạc , thu giữ trong phòng ha't 1 túi n i lon chứa MT dạng đá và 1 bộ coó ng.

T.ang vật gồm bình chứa khí, bóng bay, thuốc shisha tại qua

T.ang vật gồm bình chứa khí, bóng bay, thuốc shisha tại qua n Thanh Tùng

Khoảng 23 giờ 30 ngày 12.1, tại 2 phòng ha't của qua'nThanh Tùng ở thôn Đôn Giáo, xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ), Công an huyện ki.ểm tr.a, ph.át hiệ.n 12 nam, nữ thanh niên đang ha't tại quán, thu g iữ trong phòng hát 1 túi ni lon chứa MT dạng đá và 1 bộ coó ng (công cụ để các đối tượng s.ử d.ụng ).

K.iểm t.ra tại quán còn có 2 bình chứa khí cười, nhiều bó ng bay, 50 hộp thuốc s h isha, 3 bộ dụng cụ h.u't sh is ha. Qua ki.ểm tr.a, có 2 đ.ối tư.ợng dương tính với chất MT.

Cùng trong đêm 12.1, lực lượng Công an huyện đã ki.ểm t.ra cơ sở kinh doanh - cà phê Mộc (ở phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp) ph.át hiệ.n 12 đ.ối tư.ợng đang ha't tại 3 phòng. Qua t est nhanh ph.át hi.ện 4 đố.i tượ.ng dương tính với chất MT.

create

Trần Yến / baohaiduong.vn